SIGURIA KIBERNETIKE

Qëllimi i këtij trajnimi është të inkurajojë studentët të kuptojnë çështjet e sigurisë së TI-së, të identifikojnë rreziqet e sigurisë dhe të mësojnë rëndësinë ndaj çështjeve të sigurisë kibernetike. Metoda e trajnimit do të jetë praktike - "Hands-On".

Çka përmban trajnimi?

 • Operating Systems
 • Network Security
 • Forensics
 • Cryptography
 • Penetration Testing
 • Web & Software Security
 • Threat Intelligence
 • Labs (Real Life Penetration Testing)

Çka përfitoni nga ky trajnim?

 • Njohuri moderne në fushën e sigurisë kibernetike
 • Certifikatë
 • Njohuri rreth aplikimit të sigurisë kibernetike në jetën reale
 • Njohuri teknike rreth sigurisë kibernetike

Kush mund të jetë pjesë e trajnimit?

 • Personat me njohuri elementare të punës me kompjuter
 • Personat me njohuri elementare të gjuhës angleze
Rezervo

Kohëzgjatja

45 ore

Ligjërues

Granit Beka

Çmim

199€