PROGRAMIMI I ORIENTUAR NË OBJEKTE

Qëllimi i trajnimit është që studentët të aftësohen të kuptojnë konceptet themelore të programimit të orientuar në objekte. Studentët do të përfitojnë njohuri për programim të orientuar në objekte në gjuhën programuese Java, duke zbatuar konceptet themelore dhe metodat e njohura të kësaj paradigme.

Çka përmban trajnimi?

Me përfundimin e këtij trajnimi studenti do të jetë në gjendje të:

  • Shpjegojë konceptet themelore të programimit të orientuar në objekte si: klasa, objekti, trashëgimia, etj.
  • Shpjegojë manipulimin me tipe të ndryshme të përbëra, krijojë modele dhe zbatojë teknika të njohura për trajtim të gabimeve
  • Modelojë probleme të botës reale përmes teknikave të POO
  • Manipulojë me bazat e të dhënave dhe të përdorë Threads;
  • Krijojë librari për përdorim të përgjithshëm.

Kush mund të jetë pjesë e trajnimit?

  • Personat me njohuri elementare të punës me kompjuter
  • Personat me njohuri elementare të gjuhës angleze
Rezervo

Kohëzgjatja

45 ore

Ligjërues

Granit Sadiku

Çmimi

199€