ALGORITMET DHE STRUKTURA E TE DHENAVE

Qëllimi i këtij trajnimi është që t’ju pajisë me njohuritë themelore mbi analizën e algoritmeve të ndryshme për nga aspekti kohor i ekzekutimit të algoritmit dhe ngarkesës së memories.

Përshkrimi

Gjatë këtij trajnimi theks i veçantë do t’i kushtohet strukturave të të dhënave si steku, rreshti, listat e lidhura. Për të shkruar programe kompjuterike efikase dhe të optimizuara. Objekt i studimit i këtij trajnimi do të jetë struktura e të dhënave për implementimin e pemëve dhe grafeve, si dhe kërkimi dhe azhurnimi i këtyre strukturave, për të shkruar programe efikase dhe të optimizuara.

Çka përmban trajnimi?

 • Konceptet themelore mbi algoritmet
 • Notacioni Big-O
 • Rasti më i keq, mesatar, dhe më i mirë
 • Rasti më i keq, mesatar, dhe më i mirë
 • Funksionet themelore të stekut
 • Deklarimi dhe Kodimi i rreshtit
 • Funksionet themelore të rreshtit
 • Listat e lidhura njefishe dhe dyfishe
 • Insertimi dhe fshirja nje nyje ne listë
 • Kerkimi i nje nyje te caktuar ne listë
 • Pemët binare
 • Pirgu binar
 • Pema e kërkimit binar
 • Pemët e balancuara
 • Matrica e fqinjësisë
 • Lista e fqinjësisë
 • Përshkrimi i Grafit
 • Pema e shtrirjes minimale
 • Shtegu më i shkurtë
 • Algoritmi i sortimit Buble
 • Algoritmi i sortimit Selection
 • Algoritmi i sortimit Sort
 • Algoritmi i kerkimit binar
 • Algoritmi i kerkimit sekuencial

Çka përfitoni nga ky trajnim?

 • Njohuri rreth koncepteve themelore që nevojiten për analizën e një algoritmi si dhe strukturat e të dhënave si steku, rreshti dhe listat e lidhura.
 • Njohuri rreth konceptit të pemës me shtrirje minimale dhe konceptin e shtegut më të shkurtë
 • Njohuri rreth algoritmeve dhe sortimit: Buble, Selection and Sort
 • Njohuri rreth algoritmit të kërkimit binar dhe atij sekuencial
 • Mundësi për punë praktike
 • Certifikatë që njihet edhe jashtë vendit
 • ECVET kredi

Kush mund të jetë pjesë e trajnimit?

 • Personat me njohuri elementare të punës me kompjuter
 • Personat me njohuri elementare të gjuhës angleze
Apliko

Kohëzgjatja

45 ore

Ligjërues

Rina Krasniqi

Çmim

199€