Xhevahir Bajrami, Ph.D.

Xhevahir Bajrami është profesor asistent në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike në Departamentin e Mekatronikës ku ligjëron lëndët: Baza e të Dhënave Inxhinierike, Modelimi dhe Simulimi i Sistemeve Mekatronike, Qarqet Dixhitale, Dizajnimi i Sistemeve të Informacionit, Statika, dhe Mekanika në Industrinë Ushqimore. Ai përfundoi studimet e doktoratës në Institutin e Mekanikës dhe Mekatronikës në Universitetin Teknik të Vjenës në vitin 2013.

Nga viti 2014 deri në vitin 2018 ai mbajti pozitën e Profesorit të Asociuar në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në Universitetin e Prizrenit, ku ligjëroi klasat e mëposhtme: Sensorët, Mikrokontrolluesit, Mekatronika, Përpunim Imazhi, Inteligjenca Artificiale, Mësim Makinerie. Aktualisht është Asistent Profesor në Universitetin e Prishtinës, ku ai ligjëron lëndët: Baza e të dhënave për Inxhinierinë e të Dhënave, Modelimi dhe Simulimi i Sistemeve Mekatronike, Qarqet Dixhitale, Dizajnimi i Sistemeve të Informacionit, Statika, Mekatronika në Industrinë Ushqimore.

Prof. Dr. Bajrami është autori i librit "Modelimi Dinamik dhe Simulimi i Robots Humanoid", botuar në vitin 2017 nga Lambert Academic Publishing në Gjermani. Ai është gjithashtu autor i 33 publikimeve shkencore ndërkombëtare në IEEE, Springer, Esevier duke përfshirë edhe gazetën "Një qasje efektive për monitorimin e kushteve mjedisore duke përdorur një rrjet sensori bërthamor dhe NodeMCU", sponsorizuar nga Universiteti Teknik i Vjenës (TUENEN) në 2018. Për më tepër, nga 2013 deri sot ai ka rishikuar disa revizione dhe konferenca në IEEE, Springer, Esevier.